خدمات مشورتی برای پروژه دیزاین تفصیلی بند المار ولایت قاریاب

تاریخ نشر: Mar 02, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

لطف نموده فایل مربوطه پروژه را از لینک ذیل بدست بیآورید.

Annex A_Mechanical Technical Requirements