خدمات مشورتی برای پروژه دیزاین تفصیلی شادیان ولایت بلخ

تاریخ نشر: Mar 02, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

لطف نموده فایل های مربوطه پروژه را از لینک های ذیل بدست بیآورید.

Annex A_Mechanical Technical Requirements

Annex B-Electrical_Technical_Requirements_Design_Tangi-Shadyan

Detail Design TOR_Tangi Shadyan

REOI Detailed Design of Tangi Shadian HPP, MEW