پروژه اعلان تفصیلی بند چند منظوره شورابه ولایت سرپل

تاریخ نشر: Feb 28, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

لطف نموده فایل های مربوطه پروژه  را از لینک های ذیل بدست بیآورید.

Detail-DesignTOR Shoor Aba

REOI Detail-Design Shoor Aba (1)