خدمات مشورتی برای پروژه دیزاین تفصیلی شاه عبدالله ولایت سمنگان

تاریخ نشر: Mar 09, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

لطف نموده فایل های مربوطه پروژه را از لینک های ذیل بدست بیآورید.

Annex A_Mechanical Technical Requirements

Annex B-Electrical_Technical_Requirements_Design_Shah Abdullah

Detail Design TOR_Shah Abdullah

REOI Detail Design for Shah Abdullah Dam, MEW